دوره 7، شماره 1 - ( پاییز 1399 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 33-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.29252/ijrn.7.1.33


XML English Abstract Print


استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری مامایی جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران shdavodvand@gmail.com
چکیده:   (306 مشاهده)
مقدمه: امروزه استفاده از فناوری سلامت همراه برای بهبود سلامت، یک فرصت فوق العاده برای کشورهای در حال توسعه ارائه می کند تا با صرفه جویی در منابع
کمیاب و آموزش پزشکی از راه دور، سیستم بهداشتی کارآمدتری داشته باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر برنامه کاربردی موبایل
بر تعادل افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در سال 1398 - 1397 در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. واحدهای پژوهش با استفاده
از نمونه گیری آسان انتخاب شده و به روش بلوک بندی تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا میزان تعادل بیماران با استفاده از پرسشنامه بررسی
انجام حرکت هدفدار تینتی ( Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment ) اندازه گیری شد. سپس برای گروه آزمون برنامه خود مراقبتی در قالب برنامه کاربردی موبایل بر روی تلفن همراه آنان نصب گردید و در طول 2 ماه توسط بیماران اجرا شد و با استفاده از چک لیستهای خودگزارش دهی و پیگیری تلفنی میزان به کارگیری برنامه اندازه گیری گردید. در طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام دو ماه از شروع مطالعه، مجدداً میزان تعادل در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: شرکت کنندگان دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و متغیرهای زمینهای سن ( 736 / 0 =P )، گروههای سنی (955 /0= P )، جنسیت (722 /0= P )،
سطح تحصیلات ( 880 /0= P )، وضعیت تأهل ( 358 /0= P ) و شغل ( 172 /0= P ) تفاوت آماری معناداری با یکدیگر نداشتند. قبل از مداخله میانگین نمره تعادل در
گروه کنترل 78 / 3 ± 61 / 10 و در گروه آزمون 96 / 2 ± 55 / 10 بود که این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود ( 945 /0 =P ). درحالی که دو ماه پس از اجرای مداخله
میانگین نمره تعادل در گروه کنترل 63 / 3 ± 52 / 10 و در گروه آزمون 47 / 2 ± 00 / 12 شد که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود ( 049 /0 =P ).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اجرای برنامه خودمراقبتی مبتنی بر برنامه کاربردی موبایل در بهبود تعادل افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مؤثر است. لذا می توان از برنامه های کاربردی موبایل به عنوان یک روش حمایتی جهت مدیریت بیماری و کسب مهارتهای خودمراقبتی استفاده نمود.
متن کامل [PDF 1242 kb]   (114 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/6/17 | پذیرش: 1398/10/25 | انتشار: 1399/6/30

فهرست منابع
1. Karimi S, Javadi M, Jafarzadeh F. Economic Burden and Costs of Chronic Diseases in Iran and the World. Health Information Management. 2012;8(7):984-96.
2. Massoudi R. Explanation of caring process of multiple sclerosis patients and designed an appropriate caring model. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Thesis for PhD degree:Nursing. 2013;1-10.
3. Ajalli A, Fallahi Khoshknab M. Tele nursing care in chronic patients/a systematic review. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2015;1(3):76-86.
4. Lassmann H, van Horssen J, Mahad D. Progressive multiple sclerosis: pathology and pathogenesis. Nature Reviews Neurology. 2012;8(11):647-56. [DOI:10.1038/nrneurol.2012.168] [PMID]
5. Döring A, Pfueller C F, Paul F, Dörr J. Exercise in multiple sclerosis - an integral component of disease management. The EPMA Journal. 2012;3(2):1-13. [DOI:10.1007/s13167-011-0136-4] [PMID] [PMCID]
6. Chiu C, Bishop M, Pionke JJ, Strauser D, Santens RL. Barriers to the accessibility and continuity of health-care services in people with multiple sclerosis. International Journal of MS Care. 2017;19(6):313-21. [DOI:10.7224/1537-2073.2016-016] [PMID] [PMCID]
7. Rice L, Kalron A, Berkowitz SH, Backus D. Fall prevalence in people with multiple sclerosis who use wheelchairs and scooters. Medicine. 2017;96(35):1-7. [DOI:10.1097/MD.0000000000007860] [PMID] [PMCID]
8. Mousavizadeh A, Dastoorpoor M, Naimi E, Dohrabpour K. Time-trend analysis and developing a forecasting model for the prevalence of multiple sclerosis in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province , southwest of Iran. Public Health. 2018;154:14-23. [DOI:10.1016/j.puhe.2017.10.003] [PMID]
9. Khodadadi E. The Adaptation Process in Family Caregivers of Patients with Multiple Sclerosis. A grounded theory study. Tabriz University of Medical Sciences Nursing & Midwifery FacultyDissertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in Nursing (PhD). 2017;1-8.
10. Sahebi R, Amiri M, Jami M-S. Multiple Sclerosis in Iran. International Journal of Epidemiologic Research. 2017;5(1):30-33. [DOI:10.15171/ijer.2018.07]
11. Shahrjerdi S, Golpayegani M , Faraji F , Masoumi M. Effect of eight week yoga and core stabilization exercises on balance in women with multiple sclerosis. Razi Journal of Medical Sciences. 2016;22(140):32-42.
12. Farsi A, Shahidian Akbar P, Vaez Mosavi MK, Ashraf Jamshidi A. Effect of Pilates Training Based on Core Stability on Balance and Electromyography of Women with Multiple Sclerosis. Journal of Rehabilitation Medicine. 2017;6(3):165-73.
13. Soleimani E, Habibi M, Basharpuor S. Effectiveness of self-control training on dimensions of quality of life in multiple sclerosis patients. J Res Behav Sci. 2013;10(7):746-56.
14. Habibnia M, Safavi M, Farahani H. The Effect of Self-Care Education on the Performance of Multiple Sclerosis Patients : a Randomised Control Trial. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2018;25(5):208-16. [DOI:10.30699/sjhnmf.26.5.7]
15. Bagheri Saweh MI, Ashketorab T. The study of self-care behaviors and its related factors in patients with congestive heart failure hospitalized in cardiology wards of Tohid Hospital in Sanandaj city. Scientific Journal of Nursing & Midwifery and Paramedical Faculty. 1394;1(2):1-11. [DOI:10.29252/sjnmp.1.3.1]
16. Maftoon F, Sharifan M, Naghizadeh Moghari F. Self-care in health system: Prevention and management dimensions. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2018;17(4):361-70.
17. Morowati Sharifabad MA, Momeni Z , Eslami MH , Dehghani Tafti A, Hakimzadeh A. Study of Factors Associated with Self-Care Behaviors in Patients with Multiplesclerosis in Yazd City Based on Health Belief Model. ShahidSadoughi University of Medical Sciences. 2016;15(2):82-93.
18. Khodaveisi M , Rahmati M , Fallahinia GH, Karami M. The Effects of Applying Orem's Self-Care Model on Mental Aspect of Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2015;23(2):24-51.
19. Demaille-Wlodyka S, Donze C, Givron P, Gallien P. Self care programs and multiple sclerosis: Physical therapeutics treatment - literature review. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. 2011;54(2):109-28. [DOI:10.1016/j.rehab.2011.01.003] [PMID]
20. Ghazisaeedi M, Shahmoradi L, Ranjbar A, Sahraei Z, Tahmasebi F. Designing a Mobile-Based Self-Care Application for Patients with Heart Failure. Journal of Health and Biomedical Informatics. 2016;3(3):195-204.
21. Hooshmandja M, Aliabadi Kh, Nili M R, Mohammadi A, Delavar A. Designing and Validation of Mobile-based Instruction Model For Diabetes Self-care. Education Strategies in Medical. 2017;10(4):312-21.
22. Moghaddasi H, Mehdizadeh H. Mobile Health for Diagnosis and Management of Skin Lesions. Journal of Health and Biomedical Informatics Medical Informatics Research Center. 2016;3(2):155-65.
23. Ahmadizad A, Varmaghani M, Varmaghani S. Mobile health services: past, present, future. Education Strategies in Medical. 2017;10(3):233-46.
24. Rahnavard S, Elahi N, Rokhafroz D, Haghighizadeh M H, Zakerkish M. Comparision of the effect of group based and mobile based education on self-care behaviors in type 2 diabetic patients. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2019;18(2):55-63.
25. Cui M, Wu X, Mao J, Wang X, Nie M. T2DM Self-Management via Smartphone Applications : A Systematic Review and Meta- Analysis. PLoS ONE. 2016;11(11):1-15. [DOI:10.1371/journal.pone.0166718] [PMID] [PMCID]
26. Salimzadeh Z, Damanabi Sh, Kalankesh L, Ferdousi R. Mobile Applications for Multiple Sclerosis : a Focus on Self-Management. Acta Informatica Medica. 2019;27(1):12-18. [DOI:10.5455/aim.2019.27.12-18] [PMID] [PMCID]
27. Giunti G, Fernández EG, Zubiete ED, Romero OR. Supply and Demand in mHealth Apps for Persons With Multiple Sclerosis : Systematic Search in App Stores and Scoping Literature Review Corresponding Author : JMIR Mhealth and Uhealth. 2018;6(5):1-14. [DOI:10.2196/10512] [PMID] [PMCID]
28. Winberg C, Kylberg M, Pettersson C, Harnett T, Hedvall PO, Mattsson T, Månsson Lexell E. The use of apps for health in persons with M ultiple sclerosis , Parkinson ' s disease and stroke - barriers and facilitators. Stud Health Technol Inform. 2017;242:638-41.
29. Masoudi R, Kheiri F, Ahmadi F, Mohammadi I. The Effect of Self- Care Program Base on the Orem Frame Work on Fatigue and Activity of Daily Living in Multiple Sclerosis Patients. Tavanbakhshi. 1388;10(3):43-52.
30. Khodadadi M, Rahnama N. The Effect of Frenkel's Training With and Without Suit Therapy on Fatigue and Balance of Multiple Sclerosis Patients. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2017;3(3):24-31.
31. Maleki M, Imanian Kh, Safavi Bayat Z, Mehrabi Y. Assessment of the risk of falls related to imbalance among patients with multiple sclerosis referred to the ms society of Tehran in 2014. Journal of Research in Nursing and Midwifery Faculty of Dermatology University of Medical Sciences Aani Shahid Beheshti. 2014;25(90):1-9.
32. Taheri H, Pejhan A, Taherzadeh J, Seyedahmadi M, Keavanloo F. Effect of a Physical Therapy Program Based on Balance and Gait in Patients with Parkinson. Journal of Isfahan Medical School. 2011;29(153):1277-1285.
33. Kafame F, Mohadi F, Norouzi K, Rahgozar M. The Effect of Self-Management Program on the Health Status of Multiple Sclerosis Patients. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 1391;9(1):24-33.
34. Parsayimanesh E, Mahdavi M, Moghadam S. The effect of self-care educational program on sleep quality in patients with Multiple Sclerosis. Journal of Education and Ethics in Nursing. 2014;3(4):9-13.
35. KhorshidSokhangu M, Rahnama N, Etemadifar M, Rafeii M. The Effect of Neuromuscular Exercise on balance and motor functional in Woman with Multiple Sclerosis. The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2018;29(5):362-71.
36. Dahmardeh H, Kianian T, Vagharseyyedin SA. Effect of Orem-based self-care education program on disease-related problems in patients with multiple sclerosis : A clinical trial. Medical - Surgical Nursing Journal. 2017;6(1):14-20.
37. Yazdani M, Hemayattalab R, Sheikh M, Etemadifar M. The effect of a selected aquatic exercise on balance in subject with Multiple Sclerosis. Res Rehabil Sci. 2013;9(2):143-52.
38. Roshandelpour Z, Abedanzadeh R. The Effect of 12 Weeks of Training Pilates on Balance and Fatigue in Women with Multiple Sclerosis. Journal of Student Research Committee. 2018;20(64):1-12.
39. Learmonth YC, Paul L, Miller L, Mattison P, AK McFadyen. The effects of a 12-week leisure centre-based, group exercise intervention for people moderately affected with multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil. 2012;26:579-93. [DOI:10.1177/0269215511423946] [PMID]