نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری
 • چاپ تازه های تحقیقی در حوزه پرستاری توانبخشی
 • در اختیار گذاشتن مطالب و یافته های تحقیقی برای اساتید، دانشجویان و همکاران پرستار ی و پرستاران توانبخشی و سایر حرف مرتبط
 • توسعه و گسترش پرستاری توانبخشی مبتنی بر شواهد
 • ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی در بالین
 • ارتقاء آموزش پرستاری توانبخشی
 • ارتقاء مدیریت پرستاری توانبخشی
 • ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیت های حاد
 • ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیت های کوتاه مدت
 • ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی در وقعیت های مزمن و طویل المدت
 • ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیت های مبتنی بر جامعه
 • توسعه و گسترش روابط تیمی و عملکرد بین بخشی در اعضای تیم توانبخشی
 • پرستاری توانبخشی در حوزه های فوق تخصصی پرستاری توانبخشی(سالمندی، کودکان ونوجوانان، افراد مبتلا به اختلالات مزمن جسمی – حرکتی و خانواده های آنها و افراد مبتلا به اختلالات مزمن روانی و خانواده های درگیر و .....)
 • حوزه مقالات مورد پذیرش
   مقالات مرتبط با پرستاری توانبخشی، آموزش پرستاری توانبخشی، مدیریت پرستاری توانبخشی، خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیتهای حاد ، خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیتهای کوتاه مدت، خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیتهای مزمن و طویل المدت، خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر جامعه، روانشناسی در پرستاری توانبخشی، جامعه شناسی در پرستاری توانبخشی، مردم شناسی در پرستاری توانبخشی و سایر مقالات مرتبط توانبخشی
  نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری:
  http://ijrn.ir/find.php?item=1.42.16.fa
  برگشت به اصل مطلب