راهنمای نگارش مقالات

توجه: قبل از ارسال مقاله خود، بدقت راهنمای نگارش مقالات را مطالعه فرمایید، مقالاتی که با فورمت مورد نظر مجله نوشته نشود، در همان مرحله اول رد خواهد گردید و وارد فرایند داوری نخواهد گردید.
 
تبصره 1: پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست دارند. بدیهی است که بدون ارائه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.
تبصره 2: بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.
نوع مقالات قابل چاپ
روش نگارش و پذیرش مقالات بشرح ذیل می‌باشد: مجله علمی پژوهشی پرستاری توانبخشی مرتبط با پرستاری توانبخشی را به چاپ می‌رساند مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از اشکال زیر نگاشته شده باشند:
الف) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article): این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته‌های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل:

  • صفحه عنوان شامل: عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی به همراه اطلاعات نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به فارسی و انگلیسی به همراه اطلاعات تماس نویسنده مسئول
  • چکیده فارسی شامل: مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها و نتیجه‌گیری
  • چکیده انگلیسی بلند بین 600 تا 1000 کلمه شامل: Introduction، Methods، Results و Conclusions)
  • متن اصلی شامل: مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و منابع که منابع باید از منابع معتبر دریافت شده باشد. حداقل 80 درصد مقالات بایستی دارای کد DOI و یا کد PMID باشند.

ب) مقالات مروری (Review Article): این نوع مقالات باید براساس احاطه کامل نویسنده به موضوع و استفاده از حداقل 30 منبع قابل قبول علمی تهیه شوند و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشند. نتیجه کلی همراه با پیشنهادهای سازنده نیز برای آینده بیان شود. (از 20 منبع حداقل 3 منبع آن متعلق به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد).
ج) گزارش موردی (Case Report): این نوع مقالات بر اساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفه‌ای که نگاه و شناخت ویژه‌ای را ارائه کرده باشد باید نگاشته شوند و باید شامل عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و مستندات می‌باشند.
 د) نامه به سردبیر (Letter to Editor): که شامل یک یا چند پاراگراف از یک مساله روز دنیای علم یا یادداشتی بر روی یکی از مقالات چاپ شده در آن مجله باشد. این نو مقالات کوتاه هستند و معمولا داوری نمیشوند.
اصولی کلی
1. زبان رسمی مجله فارسی می‌باشد و مقالات خارج از کشور به زبان انگلیسی نیز پذیرفته می‌شود.
2. مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد، همچنین رتبه علمی کل نویسندگان به درستی عنوان گردد و همه نویسندگان مقاله از ارسال و جاپ آن مطلع باشند. بنابراین لازم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردند.
3. نویسنده/نویسندگان دو پوشه (فایل) از مقاله خود را با و بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست چاپ، از طریق سایت ارسال فرمایید.
4. اسامی خاص و یا واژه‌هایی که در متن، جداول و غیره به صورت مخفف درج می‌شوند، از مخفف‌های مشهور و بین المللی بوده و کامل آنها یکبار در متن در اولین جایی که به کار برده می‌شوند به همراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند.
5. نمودارها، تصاویر و جداول ارسالی باید از وضوح کامل جهت چاپ برخوردار باشد و در صفحات جداگانه تهیه، شماره و عنوان جداول در بالای آن و برای نمودارها در زیر آن قید شود. تصاویر افراد نباید قابل شناسایی باشد.
6. مقاله یک خط در میان (فاصله سطرcm  5/1) در اندازه کاغذ A4 و با حاشیه 5/2 cm از هر سمت با نرم افزار Word ورژن 2003 تا 2019 با فرمت DOC یا DOCX با تایپ فارسی با قلم Nazanin یا B Nazanin و سایز 12، تایپ‌انگلیسی با قلم Times New Roman و سایز 12 با ذکر نام فایل تهیه و برای مجله ارسال شود.
7. مسؤولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده مقاله است. همچنین از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از 5 سال فاصله وجود داشته باشد.
8. مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات ارسالی به همراه ملحقات آن مسترد نخواهد شد.
9. مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند که اصول اخلاقی براساس معاهده هلسینکی - توکیو در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته اخلاق مؤسسه‌ای که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد. همچنین دراین گونه مطالعات می‌بایست از افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این موضوع صراحتأ در متن مقاله ذکر گردد.
10. چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر منبع مجله پژوهش پرستاری ایران، بلامانع است.
11. در هر شماره فقط یک مقاله مروری و از هر فرد فقط یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا مسؤول به چاپ می‌رسد.
فرایند ارزیابی پذیرش مقالات
1. پذیرش مقالات منوط به رعایت دقیق اصول کلی ذکر شده می‌باشد.
2. هر یک از مقالات دریافتی حداقل توسط سه نفر مورد داوری قرار گرفته و تصمیم گیری نهایی در مورد چاپ مقالات در شورای هیأت تحریریه مجله و پس از ارزیابی‌های به عمل آمده توسط داوران صورت می‌گیرد.
نحوه تنظیم صفحات مقاله
صفحه عنوان
1. عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه): حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. در مطالعات کیفی نیز عنوان باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی بر تجربه باشد و با حروف ضخیم (bold) تایپ شود.
2. نام نویسنده یا نویسندگان: زیر عنوان مقاله ذکر گردد.
3. نویسنده مسؤول (Corresponding author): با علامت * متمایز شود و به همراه شماره تلفن و ایمیل آن فرد بعد از اسم نویسندگان آورده شود
4. مشخصات کامل نویسنده (گان): مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه تحقیقی مربوط به آنان است، که بعد از اسامی آنها آورده می‌شود.
چکیده فارسی
چکیده فارسی مقاله در صفحه‌های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار(Structural) حداکثر 250 تا 300 کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد:
مقدمه: این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندی مروری بر متون در این راستا باش و بعد از آن نیز یک جمله در مورد هدف مطالعه.
روش‌کار: باید شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده‌ها و زمان و نوع مداخله باشد.
یافته‌ها: در مطالعات کمی, یافته‌ها متناسب با هدف به تفکیک گروههای مطالعه با آزمونهای آماری استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و فاصله اطمینان بیان گردد. در مطالعات کیفی طبقات، درونمایه ها یا مفاهیم و یا تبیین نظری یافته‌ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به همراه توضیح مختصر، مرتبط و روشن کننده بیان گردد.
نتیجه‌گیری: این بخش نباید تکرار یافته‌های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته‌ها همراه با توصیه‌ها، کاربردهای بخش یافته‌ها یا نتایج در پرستاری بیان گردد.
کلید واژه: بین 3 تا 7 کلمه از واژگان واژه اصلی براساس MeSH، چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شود.
چکیده انگلیسی 1000 کلمه ای
طبق قانون جدید چکیده انگلیسی بایستی دارای 600 تا 1000 کلمه باشد. این چکیده همان چکیده انگلیسی معمول است فقط پاراگراف های بیشتری از متن فارسی بایستی ترجمه گردد، مخصوصا از بخش های روش‌کار، نتایج و بحث. هیچگونه تصویر، جدول، گراف، نمودار یا رفرنسی در چکیده نیاز نیست و فقط متن بایستی در آن قرار گیرد. همچنین بعد از چکیده بایستی قسمت های زیر نیز به انگلیسی درج گردد که برای آنایی بیشتر میتوانید توضیحات فارسی این بخش ها را مطالعه نمایید.
Author’s Contributions
Conflict of Interest/Funding or Supports
Ethical Considerations
Applicable Remarks
بخش‌های متن اصلی مقاله
مقدمه
مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارائه شده در مقدمه توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها شامل: 1- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. 2- توضیحات اختصاصی‌تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. 3- مروری بر یافته‌های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. 4 - تحلیل اطلاعات ارائه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته‌های مطالعات مرتبط و تبیین خلأ ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر 5 - بیان اهداف یا سؤالات یا فرضیه‌ها اصلی پژوهش
روش‌کار
یکی از بخش‌های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوتهای روش شناسی مطالعات کمی و کیفی, نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان می‌شوند.
در مطالعات کمی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سؤال/فرضیه و زمان و مکان, جامعه مطالعه, نمونه‌ها، ویژگی‌های ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد اندازه نمونه‌ها، روش نمونه گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروههای مطالعه 2- روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه گیری، اعتبار و پایایی آن، روند امتیاز بندی داده‌های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده‌ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش‌ها و آزمون‌های آماری
در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سؤال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی‌های آنها 2- روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش‌ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده‌ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده‌ها، توضیح روش‌های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده‌ها (مقبولیت Credibility، تأیید‌پذیری Confirmability، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگی Dependability) و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده‌ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش‌ها آنالیز داده‌ها و تناسب آن با روش مطالعه.
یافته‌ها
یکی دیگر از بخش‌های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته‌ها بیان می‌گردد. از آنجایی که نوع یافته‌های مطالعات کمی و کیفی متفاوت‌اند, نحوه نگارش این بخش نیز بطور مجزا بیان می‌شود.
یافته‌ها در مطالعات کمی شامل: 1- بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر (نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه) 2- یافته‌های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارائه گردد. به طوریکه خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند. 3- داده‌ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معنی داری آنها بیان شوند. 4- داده‌ها و یافته‌هایی که در جداول و نمودارها ارائه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. 5- جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد آنها حداکثر 5 مورد بوده و اندازه آنها از cm 15×10 بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر *، + ...) زیرنویس شوند.
در مطالعات کیفی: 1 - ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته‌ها در هر مرحله بیان شود. 2- سپس طبقات, مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول‌های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده‌های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند. 3- در آخر متناسب با سؤال یا سؤالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته‌های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده‌های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند.
بحث
بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته‌ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سؤال‌های پژوهش باشد و در ارائه آن به این نکات توجه شود: 1 - در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته‌های عددی و آماری باشد. 2- چگونگی ارتباط یافته‌های مطالعه حاضر با یافته‌های دیگر تحقیقات (موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل (نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آنها بحث گردد. 3- یافته‌های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند. 4- اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته‌ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید. 5 - از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود.
نتیجه‌گیری
نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا 1 - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد 2- موارد کاربرد یافته‌ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. 3 - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد.
تشکر و قدردانی
در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می‌گردد.
سهم نویسندگان (Author’s Contributions) (ضروری)
در این بخش در یک پاراگراف توضیح داده میشود که هرکدام از نویسندگان چه کاری را برای مقاله انجام داده‌اند.
مثال: آقای A: نگارش اولیه و تهیه درافت اولیه مقاله را بر عهده داشت. خانم B: بخش آنالیز آماری داده ها را بر عهده داشت. آقای C: سابمیت و پیگیری و رویژن مقاله را انجام داده و خانم D: ایده اولیه مطالعه و کارهای آزمایشگاهی را به انجام رسانید.
تضاد منافع/حمایت مالی (Conflict of Interest/Funding or Supports) (ضروری)
در یک پاراگراف توضیح داده میشود که نویسندگان این مقاله با شخص یا ارگانی تضاد منافع دارند یا خیر. همچنین اگر حمایت مالی برای این مقاله از جایی دریافت شده است بایستی در این بخش ذکر گردد.
مثال: نویسندگان این مقاله همگی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند بنابراین برای اجتناب از تضاد منافع مقاله را برای داوری نزد داوران عضو هیئت علمی دانشگاه مذکور ارسال نفرمایید. همچنین نویسندگان این مقاله از دپارتمان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گرانتی جهت انجام این مطالعه دریافت نموده‌اند.
ملاحظات اخلاقی (Ethical Considerations) (ضروری)
اگر نویسندگان کد اخلاق برای مقاله خود دریافت کرده اند حتما در یک پاراگراف آن را در این بخش نیز ذکر کنند. در غیراینصورت حتما ملاحظات اخلاقی که برای این مطالعه انجام گرفته است را در یک پاراگراف توضیح دهند.
مثال: نویسندگان این مقاله طبق پروتکل های اخلاقی مطالعات هلسینکی عمل نموده و اطلاعات بیماران شرکت کننده در این مطالعه به طور کاملا ناشناس باقی میماند و بعد از مطالعه نیز تمامی این اطلاعات محفوظ باقی خواهد ماند. همچنین تمامی شرکت کنندگان در این مطالعه فرم رضایت نامه شرکت در این مطالعه را پر کرده و تمامی مقاصد مطالعه برای شرکت کنندگان به طور کامل شرح داده شده است.
کاربرد عملی مطالعه (Applicable Remarks) (ضروری)
در یک پاراگراف توضیح داده شود که این مطالعه در نهایت به دنبال حل کردن چه مشکلی در دنیای واقعی بوده است. این بخش بسیار ساده است و مشکلی که مطالعه برای حل آن مشکل انجام شده است را در یک پاراگراف عنوان مینماید.
مثال: این مطالعه برای بهبود کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع دو و در نهایت بهبود کلی زندگی این بیماران مفید خواهد بود.
منابع
منابع حتما بایستی از منابع معتبر استخراج گردد. حداقل 80 درصد مقالات باید یا دارای کد DOI یا کد پابمد PMID و یا هر دو مورد را داشته باشند. در صورت استفاده از منابع فارسی از مقالاتی دارای کد DOI استفاده نمایید.
منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود.
توجه: با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی نوشته شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله‌ای که چاپ شده استفاده گردد.
نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد:
1. رفرنس مقاله چاپ شده در یک مجله شامل نام نویسندگان، عنوان مقاله، عنوان مجله به صورت مختصر، سال چاپ، شماره ولوم، شماره ایشو، و در نهایت شماره صفحات به صورت حذف اعداد تکراری از صفحه انتهایی مثلا 226-221 را مینویسیم 6-221

Hewlett S, Ambler N, Almeida C, Cliss A, Hammond A, Kitchen K, et al. Self-management of fatigue in rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial of group cognitive-behavioural therapy. Ann Rheum Dis. 2011;70(6):1060-7. doi: 10.1136/ard.2010.144691 pmid: 21540202

2. رفرنس به کتاب شامل نام نویسندگان، نام کتاب، شهر محل انتشار، ناشر کتاب و سال انتشار

Lopez SJ, Snyder CR, Pedrotti JT. Hope: many definitions, many measures. Positive psychological Assessment: A handbook of models and measures. USA: American Psychological Association; 2006.

3. اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد شامل نام نویسندگان فصل موردنظر، نام فصل، کلمه انگلیسی “In”، نام نویسندگان کتاب، عنوان اصلی کتاب، شهر محل انتشار، ناشر کتاب و سال انتشار

Snyder CR. The Psychological of Hope: You Can Get There from Here. In: Johnson G, Scholes K, editors. Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall. New Delhi: Prentice Hall; 2002.

4. رفرنس از اینترنت شامل اسم نویسنده آن صفحه اینترنتی در صورت وجود، عنوان صفحه اینترنتی، آخرین تاریخ آپدیت شدن مطالب آن صفحه و تاریخ دسترسی شما به آن صفحه در داخل براکت، عبارت Available from و سپس آدرس صفحه اینترنتی

Mark CR. Impact of education on ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit 2019 [updated 2020; cited 2019]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68051306


دفعات مشاهده: 16639 بار   |   دفعات چاپ: 1436 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 19 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Rehabilitation Research

Designed & Developed by : Yektaweb