نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری- هزینه های نشر
هزینه های نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/10 | 
با توجه به اینکه این نشریه توسط انجمن علمی پرستاری ایران که یک نهاد غیر دولتی  است و از بودجه دولتی بهره مند نیست منتشر می شود و از طرفی دسترسی باز (اوپن اکسس بوده) و پولی بابت مقالات از دانلود کنندگان دریافت نمی نماید لذا درصدی از  هزینه های چاپ مقاله توسط انجمن و قسمتی نیز  از ساب میت کننده مقاله دریافت خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری:
http://ijrn.ir/find.php?item=1.128.37.fa
برگشت به اصل مطلب