نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری- اطلاعات نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/10 | 
ناشر و صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول: دکتر محمد پورابراهیمی
 سردبیر: دکتر مسعود فلاحی خشکناب     
کارشناس:
 
اکرم پورولی
                                                                                                                    ویراستار انگلیسی: دکتر حبیب الله یاربیگی                                                                      
 تلفکس: ۶۶۵۹۲۵۳۵
 آدرس وب سایت: Http://ijrn.ir      
آدرس پست الکترونیکی:
 Email: infoijrn.ir
شماره بین المللی نشریه چاپی: p-ISSN: ۲۳۸۳-۴۳۴X مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: e-ISSN:  ۲۳۸۳-۴۳۵۸ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

قابل توجه نویسندگان محترم

کلیه مسئولیت نام ها و ترتیب نویسندگان به عهده نویسنده مسئول می باشد و کلیه مکاتبات با امضای نویسنده مسئول مجاز می باشد. ضمنا نام نویسندگان پس از سابمیت به هیچ وجه تغییر نخواهد یافت. لذا در هنگام ارسال مقاله دقت نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری:
http://ijrn.ir/find-1.130.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب