نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری- درباره نشریه
اجباری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به نام خدا
با عنایت خداوند تبارک و تعالی، به منظور ارتقای پرستاری حرفه ای به خصوص پرستاری توانبخشی، انجمن علمی پرستاری ایران اقدام به چاپ مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری نمود تا بدین طریق نیاز جامعه پرستاری و پرستاری توانبخشی را مرتفع نماید.
مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری مقالات مرتبط با پرستاری توانبخشی، آموزش پرستاری توانبخشی، مدیریت پرستاری توانبخشی، خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیتهای حاد ، خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیتهای کوتاه مدت، خدمات پرستاری توانبخشی در موقعیتهای مزمن و طویل المدت، خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر جامعه، روانشناسی در پرستاری توانبخشی، جامعه شناسی در پرستاری توانبخشی، مردم شناسی در پرستاری توانبخشی و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می‌رساند. امید است این اقدام مورد قبول ایزد منان و کلیه همکاران گرامی قرار گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری:
http://ijrn.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب