دوره 5، شماره 3 - ( بهار 1398 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 39-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khodabakhshi-koolaee A, falsafinejad M R, sabourei Z. The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals. IJRN. 2019; 5 (3) :39-47
URL: http://ijrn.ir/article-1-352-fa.html
خدابخشی کولایی آناهیتا، فلسفی نژاد محمدرضا، صبوری زهره. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در پرستاران متاهل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری. 1398; 5 (3) :39-47

URL: http://ijrn.ir/article-1-352-fa.html


گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایرانa.khodabakhshid@khatam.ac.ir
چکیده:   (1886 مشاهده)
مقدمه: در طلاق عاطفی با فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر، زوجین در صدد آزار و اذیت، ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگرند و هر­یک در جهت یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻟﻔﻪ­ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در سال ۱۳۹۵ ﻃﺮاﺣﯽ و انجام شد.
مواد و روش ها: روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از نوع همبستگی ﺑﻮد. جامعه پژوهش شامل؛ کلیه پرستاران متاهل زن و مرد بیمارستان های منطقه دو شهر تهران در سال 1395 بودند که از میان آنها150 نفر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ خوشه ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب شدﻧﺪ. به منظور جمع آوری داده­ها از ﻣﻘﯿﺎس ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮔﺎﺗﻤﻦ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ در 60 ﮔﻮیﻪ و 12 ﻣﻮﻟﻔﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮیﺎت ﻃﻼق ﮔﺎﺗﻤﻦ (1997)، ﻃﻼق رواﻧﯽ ﮐﺴﻠﺮ (1975)، ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺸﻖ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ (1988) و ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮیﯽ ﻣﺎرکس (1989) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه بود، استفاده شد. داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
یافته­ ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که، 11 ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد، اﻫﺎﻧﺖ، رﻓﺘﺎر ﺗﺪاﻓﻌﯽ، ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن، ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ، قطع عاطفی، ﻓﺮﺳﺎیﺶ، ﺳﻮﮔﻮاری، ﻋﺸﻖ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ، ﻋﺸﻖ ﭘﻮچ و  ﺟﺪایﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ (0/05>P) و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺪایﯽ ﻓﯿﺰیﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎیﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﻧﺪارد (0/05< P). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 39/3 درﺻﺪ ﺑﻮد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان دادند که، تعامل های منفی و عدم رضایت زناشویی از راﺑﻄﻪ دو طرفه، زﻣﯿﻨﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﺮدد، زوﺟﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻼق و ﺟﺪایﯽ رﺳﻤﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به نتایج ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﻣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه­ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺎﺷﻮیﯽ و دوره­ﻫﺎی زوج درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره­ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ایﻦ ﭘﺪیﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.

 
واژه‌های کلیدی: پرستاران، طلاق عاطفی، متاهل
متن کامل [PDF 815 kb]   (687 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/12/2 | پذیرش: 1397/10/9 | انتشار: 1398/2/8

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Rehabilitation Research

Designed & Developed by : Yektaweb