دوره 9، شماره 1 - ( پاییز 1401 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 8-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarbizadeh A, salari M M, Saberi Esfeedvajani M, Ghamarchehreh M E, Sobhani V, Ramezani M. Investigating the effect of eight weeks of intense aerobic exercise (HIIT) on body mass index (BMI) and fasting blood sugar (FBS) in the nurses of Baqiyatallah Hospital. IJRN 2022; 9 (1) :1-8
URL: http://ijrn.ir/article-1-722-fa.html
ضربی زاده آرمان، سالاری محمد مهدی، صابری اسفیدواجانی محسن، قمرچهره محمد ابراهیم، سبحانی وحید، رمضانی مرتضی. بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی تناوبی شدید (HIIT) بر شاخص توده بدنی (BMI) و قند خون ناشتا(FBS) درپرستاران بیمارستان بقیه الله (عج). نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 1401; 9 (1) :8-1

URL: http://ijrn.ir/article-1-722-fa.html


کارشناس ارشد پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران Mortezaramezani198448@gmail.com
چکیده:   (503 مشاهده)
مقدمه: ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﺑﻮده و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻣﺮگ زودرس ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ هشت هفته تمرینات هوازی تناوبی شدید بر شاخص توده بدنی و قند خون ناشتا در پرستاران بیمارستان بقیه الله (عج) ﺑﻮد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی سه گروهه و از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بوده است. نمونه‌های مطالعه به صورت هدفمند در دسترس شامل 30 نفرپرستار بود که به صورت تصادفی به سه گروه ورزش های تناوبی نوع یک(10) نفر، ورزش های تناوبی نوع دو (10) نفر و گروه کنترل(10) نفر تقسیم شدند. ﻗﺪ ،وزن و قند خون ناشتای ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. پس از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ، دوﺑﺎره ﻗﺪ، وزن و قند خون ناشتای ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. برای تحلیل آماری از نرم‌افزارSPSS  نسخه 22 و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ داده ها از آزمون Repeated measures) ANOVA ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪ. سطح معناداری در آزمون p<0/05) ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
یافته ها: مداخله 8  ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﻘﺎدیﺮ قند خون ناشتا و کاهش میزان توده بدنی آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در دو گروه ورزشی گردیدp<0/05) ). ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس، ﮔﺮوه آزمون یک (میانگین قند خون ناشتا قبل از مداخله 21±98 ، بعد از مداخله 11±90 و شاخص توده بدنی قبل از مداخله 1/59±26/68 ، بعد از مداخله 0/09±25/30 )  و گروه آزمون دو (میانگین قند خون ناشتا قبل از مداخله 6/06±99 ، بعد از مداخله 13±96 و شاخص توده بدنی قبل از مداخله 1/34±27/46 ، بعد از مداخله 0/08±26/27 )  بیشترین اثر کاهش در قند خون ناشتا را داشتند.
نتیجه گیری: در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ انجام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﻌﯿﻦ که قابلیت اجرا در محل کار دارند، ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ وزن و قند خون ناشتا اﻓﺮاد ﭼﺎق ﮐﻪ دارای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ کارایی مناسبی خواهد داشت.
 
متن کامل [PDF 255 kb]   (89 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: 1401/2/9 | پذیرش: 1401/6/15 | انتشار: 1401/6/15

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Rehabilitation Research

Designed & Developed by : Yektaweb