Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Rehabilitation Research

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاریVolume 7, Number 4 (2021-9)


Effect of sensorimotor training on proprioception and pain and posture in subjects with chronic non specific neck pain
تأثیر تمرینات حسی حرکتی بر حس عمقی، پوسچر و درد افراد دارای گردن درد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-term use of braces on three-dimensional ground reaction forces in people with genu varus during walking
تاثیر استفاده از بریس بر نیروهای عکس العمل زمین در سه بعد در افراد دارای زانو پرانتزی طی راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Neuro Linguistic Programming Method on Eating Attitude and Mental Health of Overweight People
اثربخشی روش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر نگرش خوردن و سلامت روان افراد دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rehabilitation with Beta Medicine Ball on Ground Reaction Force Components in Low Back Pain Patients during Walking
اثر توانبخشی با توپ مدیسینبال بتا بر مولفه های نیروی عکس العمل زمین در بیماران دارای عارضه کمردرد طی راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Family Resilience Training on Psychological Hardiness of Mothers of children with Disability
اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر سرسختی روانشناختی مادران دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Psychodrama on Body Image, Emotional Regulation and Subjective Well-being in Women with Breast Cancer
اثربخشی سایکودرام بر تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Course of Yoga with the Approach of Ultimate-Fit Preparation and Hatha-Yoga Exercises on Static Balance in Middle-Aged Women
تاثیر یک دوره تمرینات یوگا با رویکرد نهایت آمادگی و هاتا یوگا بر تعادل ایستا در زنان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Storytelling on Visual and Auditory Attention and Concentration in Children with Autism Spectrum Disorders
تاثیر قصه گویی بر توجه و تمرکز دیداری و شنیداری کودکان مبتلا به طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2021-4)


Effect of Aerobic Training on Verbal Working Memory, Cognitive Flexibility and Visual Perception in Patients with Written Disorder
تأثیر آموزش ایروبیک بر حافظه فعال کلامی، انعطاف پذیری شناختی و ادراک دیداری در مبتلایان به اختلال نوشتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindful Parenting Education on Emotion Regulation and Behavioral Inhibition in Parents with Anxious Children
اثربخشی آموزش والدگری ذهن آگاهانه بر تنظیم هیجان و بازداری رفتاری در والدین دارای کودکان مضطرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Sexual Satisfaction, Emotional Regulation, and Resilience in Nurses with burnt Marriage Syndrome
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب آوری در پرستاران با نشانگان دلزدگی زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Motor Games in Accordance with Montessori Education Theory on Electrical Activity of Muscles in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
اثر بازی‌های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری بر فعالیت الکتریکی عضلات در کودکان دارای نارسایی توجه/بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional status and related factors in the elderly hospitalized in a psychiatric hospital
وضعیت تغذیه‌ای و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در یک بیمارستان روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Metacognitive Therapy on Worry, Rumination and Asthma Control in Patients with Asthma
اثربخشی درمان فراشناختی بر نگرانی، نشخوار فکری و کنترل آسم در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Yoga Education on Anxiety Disorders in Patients with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
تأثیر آموزش یوگا بر اختلالهای اضطرابی در مبتلایان به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Static Magnet Therapy on Pain-Free Shoulder Passive Range of Motion in Patients with Shoulder Subluxation after Stroke: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مگنت تراپی ثابت بر میزان دامنه ی حرکتی غیر فعال بدون درد شانه در بیماران مبتلا به نیمه دررفتگی شانه پس از سکته مغزی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2021-1)


Exacerbating Challenges of Sexual Dysfunction after Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Qualitative Study
چالش های تشدید کننده اختلال در روابط جنسی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment and Compassion Therapy on Psychological Well-being in Patient with Multiple Sclerosis
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شفقت بر بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight-Week Combined Strength-Balance Training on Muscle Strength, Balance and Quality of Life in Children with Monoplegic Cerebral Palsy
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی قدرتی-تعادلی بر قدرت عضلانی، تعادل و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به فلج مغزی مونوپلژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-Care Training, Based on the Self-Care Model, on the Global Function of Schizophrenia
اثربخشی آموزش خودمراقبتی ، بر عملکرد کلی مبتلایان به اسکیزوفرن، مبتنی بر مدل خود مراقبتی اورم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Social Participation with Mental Health and Cognitive Function of the Oolder People with Chronic Disease
ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت روان و عملکرد شناختی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ground Reaction Force Components during Running with Running Shoes and Control Shoes in Individuals with Genu Varum
مقایسه مقادیر مؤلفه های نیروی عکس العمل در حین دویدن با کفشهای دو و کنترل در افراد مبتلا به زانوی پرانتزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Quality of Life, Psychological Flexibility and Health Worry in Patients with Panic Disorder
تاثیر توانبخشی شناختی بر کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و نگرانی سلامتی در مبتلایان به اختلال پانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a 5A-Based Self-Management Program on Empowering the Elderly with Diabetes
تأثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر الگو 5A بر توانمندسازی سالمندان مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2020-8)


The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Play Therapy (CBT) and Resiliency Based Play Therapy on Sleep Disorder in Children with Functional Abdominal Pain
اثر بخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری و بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری بر اختلال خواب کودکان مبتلا به درد شکمی عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Anxiety Reduction and Brainwave Pattern in Patients with Anxiety Disorder
اثربخشی توانبخشی شناختی بر کاهش علایم اضطراب فراگیر و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Music Therapy and Writing Therapy on the Anxiety and Depression of Students with Cancer
مقایسه اثربخشی دو درمان مبتنی بر موسیقی و نوشتن بر میزان اضطراب و افسردگی دانش آموزان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Rehabilitation Program of Dohsa-hou on Perceived Stress, Meta-worry and Quality of Life of Hemodialysis Patients
اثربخشی برنامه توانبخشی دوسا-هو بر استرس ادراک‌شده، فرانگرانی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mobile-based self-care program on balance of people with Multiple Sclerosis
تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر برنامه کاربردی موبایل بر تعادل افراد مبتلا به مولتیپپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Textured Foot Orthoses on the Ground Reaction Force Components in the Older Adults During Walking
اثر کفی بافت‌دار بر مولفه‌های نیرو‌های عکس‌العمل زمین در سالمندان طی راه‌رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of a Vocational Rehabilitation Program on the Psychological Capital in People with Spinal Cord Injury
اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی بر سرمایه های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Depression, Stress, Anxiety of Male to Female Transsexuals
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی، استرس و اضطراب افراد تراجنسی مرد به زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2020-6)


Developing an integrated psychotherapy model of generalized anxiety disorder comorbid with emotional disorders; a qualitative approach
تدوین الگوی رواندرمانی یکپارچه اختلال اضطراب فراگیر همبود با اختلالات هیجانی؛ رویکردی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy
مقایسه زمان‌بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Psycho-Social Rehabilitation on Psychological Well-being, Mental Health and Body Image Concern in Mastectomized Women
تاثیر توانبخشی روانی- اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of cold and warm stimulation of Hoku point on pain Caused by Removal of External Fixators pin in patients with hand fractures
مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما و گرما بر درد ناشی از خروج پین اکسترنال در بیماران با شکستگی دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks of training with total body resistance on static and dynamic balance in older men
اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety, Depression, Stress and Readmission in Asthma Patients
تأثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی - رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal
مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-Management Program Based on 5A Model on patient care burden for stroke patients
اثربخشی اجرای برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2020-3)


Designing and the Validation of the Evidence-Based Nursing Care Instruction in the Anxiety of Patients Undergoing Chemotherapy
طراحی و اعتباریابی دستورالعمل مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of empowerment program on nurses' moral distress in intensive care units
بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی بر درماندگی اخلاقی پرستاران در بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group therapy based on cognitive-behavioral approach on eating attitude and mental health of overweath people
اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر نگرش خوردن و سلامت روان افراد دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Body Image Flexibility and Affect Control in Women with Binge Eating Disorder
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری تصویر بدنی و کنترل عواطف در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Men's Extramarital Relations, A Qualitative Study of Women's Experiences
عوامل زمینه سازروابط فرازناشویی مردان،مطالعه کیفی ازتجارب زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Using Signature Strengths in New Way and Affective Capital Promotion Training on Burnout of Nurses
مقایسه اثربخشی استفاده از نقاط قوت سرشتی به شیوه نوین و آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی بر فرسودگی شغلی درپرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Medical Diet Therapy on Mental Health, Body Image and Weight in Women with Obesity
تاثیر رژیم درمانی پزشکی بر سلامت روان، تصویر بدنی و وزن در زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness Mindfulness based cognitive therapy training on Emotion regulation and Anxiety sensitivity in elderly with precedent heart disease
تأثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی سالمندان با سابقه بیماری قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marriage and Choosing a Spouse in Low sight and blind females: the phenomenological study
ازدواج و انتخاب همسر در دختران کم بینا و نابینا: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Compassion Focused Therapy on Loneliness, Self-care Behaviors and Blood Sugar in Diabetes Patients
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی، رفتارهای خودمراقبتی و قند خون در بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Strength Training with Elastic Band on Body Mass Index, Quality of Life and Psychological Well-being in Obese Females
تاثیر تمرین‌های قدرتی با باند کشی بر شاخص توده بدنی، کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of sport shoe ageing on frequency domain of lower limb muscles in individuals with genu varum and healthy group during walking
اثر طول عمر کفش ورزشی بر طیف فرکانس فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی طی راه رفتن در افراد سالم و دارای ژنوواروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Posture Evaluation and Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Nurses in Arak City by QES Method
ارزیابی ارگونومیک پوسچر و عوامل خطر ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران شهر اراک به روش QES
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Group Therapy on Verbal Memory, Stress Management and Alexithymia in Patients with Traumatic Brain Injury
اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training skills to using the mobility assistive devices on self- esteem and self-efficacy of hospitalized patients with stroke
اثربخشی آموزش مهارت استفاده از وسایل کمک حرکتی بر عزت نفس و خودکارآمدی بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2019-12)


The Effectiveness of Continuing Education Program on Nurses' Burnout
بررسی اثربخشی برنامه آموزشی پیگیر بر فرسودگی شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder and Guilt Feeling in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نشانگان وسواس فکری- جبری و احساس گناه در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mental Health and Hope in Dialysis Patients
بررسی سلامت روان و امیدواری بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Conflict Management Strategy Styles with Work Fatigue in Nurses
ارتباط سبک‌های استراتژی مدیریت تعارض با خستگی کاری در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Spiritual Well-Being and Family Caregiver Burden in Patients with Cancer
ارتباط سلامت معنوی با بار مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the Effect of Logotherapy on Death Anxiety in Cancer Patients at 5 Azar Hospital of Gorgan
بررسی تأثیر معنادرمانی بر اضطراب مرگ بیماران سرطانی بیمارستان 5 آذر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interprofessional communication skills training on patient safety culture among Emergency department staff
تاثیر آموزش مهارت های ارتباط بین حرفه ای بر فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effctiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression and Emotion Regulation Strategies in Patients with Multiple Sclerosis
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و نظم‌جویی هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Post Traumatic growth in Patients with Spinal Cord Injury: A Phenomenological Study
عوامل مؤثر بر رشد پس از سانحه افراد مبتلا به ضایعه نخاعی: مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Family-Centered Empowerment Model on the Self-Care Behaviors of the Women Suffering from Stress Urinary Incontinence
تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hope Therapy on Sleep Quality, Subjective Well-being and Health Hardiness among Cancer Patients with Breast Evacuation
تاثیر امید درمانی بر کیفیت خواب، بهزیستی ذهنی و سرسختی سلامت در مبتلایان سرطانی با تخلیه پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brain Behavioral Systems, Early Maladaptive Schema, and Premenstrual in Mothers with Postpartum Depression Disorder
سیستم های مغزی رفتاری، علائم پیش از قاعدگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Long-Term Use of Motion Control Shoes on the Ground Reaction Force Components during Running in Runners with Excessive Pronated Feet
اثر استفاده طولانی از کفش motion control بر مولفه‌های نیروهای عکس‌العمل زمین طی دویدن در دونده‌های با پرونیشن بیش از حد پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Forgiveness and Tolerance of Distress on Life Satisfaction in Elderly People in Qazvin
نقش بخشش و تحمل پریشانی بر رضایت زندگی سالمندان شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Cognitive emotion regulation strategies, Behavioral Brain Systems and Quality of Life in Patients with Diabetes and Healthy People
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Eight Weeks Elastic Band Circuit Resistance Training with Green Coffee Supplement on Hepatic Function Indices in Obese Women
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با استفاده از باندهای کشی به همراه مصرف مکمل قهوه‌ سبز بر شاخص‌های عملکرد کبدی زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Psychological Challenges in Mothers with Transsexual’s Child: A Phenomenological Study
بررسی چالشهای روانشناختی مادران با فرزند ترانس سکچوال: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Rehabilitation-Education Program on Risk Factors in Patients with Coronary Artery Disease
اثربخشی برنامه آموزشی توانبخشی قلبی بر عوامل خطر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2019-10)


Effectiveness of Positive Thinking Training on Stress, Rumination and Body Image Concern in Mastectomized Women
اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر استرس، نشخوار ذهنی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Perceived Social Support in Predicting Quality of Life and Severity of Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS)
نقش راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی کیفیت زندگی و شدت علائم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Group Story Therapy and the Art-Play Therapy on Anxiety and Depression in Children with Cancer: Based on the Framework, Principles and Rules of Cognitive-Behavioral Approach
مقایسه اثربخشی گروهی قصه درمانی و هنر ـ بازی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان: با تکیه بر چهارچوب، اصول و قواعد رویکرد شناختی- رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks selected Football Training on Body Composition of Male with Intellectual Disability
اثر هشت هفته تمرینات منتخب فوتبال بر ترکیب بدن مردان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effectiveness of Couple Therapy of Emotional-Focused and Imago Therapy on Marital Burnout and Expectations in Couples with Marital Conflicts
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار و ایماگو تراپی بر دلزدگی و انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Rehabilitation and Neurofeedback on improving Working Memory in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اثربخشی توانبخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tai Chi Chuan Exercises on Happiness, Sleep Quality and Blood Pressure of Elderly Women
تاثیر تمرین‌های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Rehabilitation Group Training on Perceived Stress, Depression and Quality of Life among Primigravid Women with Pregnancy Anxiety
تاثیر آموزش گروهی توانبخشی شناختی بر استرس ادراک‌شده، افسردگی و کیفیت زندگی در زنان نخست‌زای دارای اضطراب بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the effect of education on self-management 5A method on family APGAR of family of children with cerebral palsy
بررسی تاثیر آموزش خود مدیریتی پنج آ بر آپگار خانواده های دارای کودکان فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2019-5)


The Effect of Selected Exercise Trainings on Skill -Related Physical Fitness Factors in Elementary School Girl Students
اثر تمرینات منتخب ورزشی بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به مهارت در دختران دانش آموز ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Positivism Group Training on Psychological Health in Mothers of Children with Autism
تاثیر آموزش گروهی مثبت‌نگری بر سلامت روانشناختی در مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Well-being and Spiritual Attitude in Mothers with Autistic Children
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و نگرش معنوی در مادران دارای فرزند اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of kangaroo care and Lullaby on postpartum depression in women with preterm infants
مقایسه تاثیر دو روش مراقبت کانگورویی و لالایی بر میزان افسردگی پس از زایمان در مادران دارای نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the quality of working life and general health of nursing staff of Razi Psychiatric Center in Tehran
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سلامت عمومی پرسنل پرستاری مرکز روانپزشکی رازی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Psychological Symptoms and Life Satisfaction in Patients with Type-2 Diabetes
بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر سلامت روان شناختی و رضایت از زندگی در مبتلایان به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Training based on Acceptance and Commitment on Flexibility, Perceived Stress and Resilience of Female Employees of Hospital
تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری، استرس ادراک‌شده و تاب‌آوری کارکنان زن بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison lower limb joints stiffness in chronic low back pain patients with healthy people while walking
مقایسه سفتی مفاصل اندام تحتانی در بیماران کمردرد مزمن با افراد سالم طی راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment relationship between Body-esteem and perceived social support in patients with ostomy in the Iranian Ostomy Association
بررسی ارتباط بین ارزش گذاری به بدن با درک از حمایت اجتماعی در بیماران دارای استومی انجمن استومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Benson's relaxation technique on postoperative pain after total knee replacement in elder hospitalized patients in selected hospitals of kashan
بررسی تاثیر اجرای روش آرام سازی بنسون بر میزان درد بعد از عمل تعویض کامل مفصل زانو در سالمندان بستری در بیمارستان های منتخب شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2019-4)


Assessment the relationship between fatigue and medication errors in nurses working in Shahid Beheshti Hospital of Kashan
ارتباط خستگی و خطاهای داروئی در پرستاران بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindfulness Training on Rumination, Body Image and Sexual Satisfaction in Women with Recurrent Pregnancy Loss
تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار فکری، تصویر تن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در پرستاران متاهل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effectiveness of resiliency pattern on improving the quality of life of multiple sclerosis patients: a follow up study
بررسی اثربخشی الگوی تاب آوری بر بهبودکیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه: یک مطالعه پیگیرانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rehabilitation plan on fatigue in hemodialysis patients
اثربخشی برنامه توانبخشی بر خستگی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of personality organization and attachment styles in tendency of adolescence toward self – harm behaviors and suicide
نقش سازمان شخصیت و سبک های دلبستگی در گرایش نوجوانان به رفتارهای خودآسیب رسان و خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Family-Based Empowerment Pattern on Hemodialysis Patients in Golestan Province in 1394
تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور برخودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Frankl’s Logotherapy on Psychological Well-being and Self-compassion of Students
تاثیر معنادرمانی فرانکل بر بهزیستی روانشناختی و شفقت خود دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2019-1)


Title: Identifying the challenges Marriage of Person with Physical-Motor Disabilities in Tehran: A phenomenological study
شناسائی چالش های ازدواج معلولین جسمی- حرکتی شهر تهران: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational program on health promotion behaviors on elderly life style
بررسی تاثیر برنامه آموزشی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت بر سبک زندگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual function of male patients before and after coronary artery bypass graft surgery
بررسی عملکرد جنسی بیماران مرد قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between culturs (individualism – collectivism) with stress among the veterans’ caregivers in the city of Tabriz in 2015
بررسی ارتباط فرهنگ (فردگرایی- جمع‌گرایی) با استرس مراقبین جانبازان شهر تبریز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive Rehabilitation Training on Anxiety, Depression and Emotion Regulation in Women with Postpartum Depression
تاثیر آموزش توانبخشی شناختی بر اضطراب، افسردگی و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Drama Therapy on Premenstrual Symptoms and Marital Burnout in Women
اثربخشی نمایش درمانی بر علائم قبل از قاعدگی و دلزدگی زناشویی در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Couple Therapy by Gottman Method on Family Function and Marital Adjustment in Divorce Applicant Couples
اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Barriers to Promotion of Professional Empowerment from the Perspectives of Nurses working in Surgical Ward of Kashan Shahid Beheshti hospital: A Qualitative Study
شناسایی موانع ارتقاء توانمندی حرفه ای از نظر پرستاران شاغل در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2018-12)


The effectiveness of education awareness of social self - efficacy and Resilience in the patients depends on glass
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of magnetic field therapy on shoulder pain of patients with subluxation after stroke: Randomized Clinical Trials
تاثیر مگنت تراپی ثابت بر میزان درد ناشی از نیمه دررفتگی شانه در بیماران مبتلا سکته مغزی: کارازمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic and Resistance Concurrent Training on Leptin and Cortisol Levels in Overweight and Obese Anxious Adolescent Girls
اثر تمرینات همزمان هوازی و مقاومتی بر لپتین و کورتیزول دختران نوجوان مضطرب دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Resilience and Quality of Life in Parents with Thalassemia Major Children in Zahedan City
ارتباط تاب آوری و کیفیت زندگی در والدین دارای کودک مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effectiveness of Logo Therapy and Dialectical Behavior Therapy on General Health and Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
مقایسه اثربخشی معنا درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a 12-Week Aquatic Exercise on Serum Chemerin Levels in Men with Type 2 Diabetes
تاثیر دوازده هفته تمرین در آب بر سطوح سرمی کمرین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of plantar pressure distribution in runners with different foot structures
مقایسه الگوی توزیع فشار کف پایی دوندگان با ساختارهای متفاوت کف پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of social health dimensions in sport science University students with other University student from the Jahrom University
مقایسه ابعاد سلامت اجتماعی دانشجویان رشته علوم ورزشی با سایر دانشجویان دانشگاه جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2018-8)


A Qualitative Study on Attitude Toward Hospitalization in Schizophrenics and the Community Re-entry Program Effectiveness on It: An Interpretative Phenomenological Analysis
نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Psychological Capital and Academic Welfare of Students of Nursing Faculty of Gonabad University of Medical Sciences
رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perfectionism and Thought Control Strategies in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder and Normal Individuals
مقایسه کمال‌گرایی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Multimedia Orientation Tour on Anxiety of Patients with Thyroid Cancer of Candidate Iodine Therapy
تأثیر تور آشناسازی چند رسانه‌ای بر اضطراب بیماران مبتلا به سرطان تیروئید کاندیدید تراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Self-Efficacy and Life Satisfaction of Active and Inactive Individuals
مقایسه خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان فعال و غیرفعال ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hope inventory And Body image of Transsexual Individuals, with and without Reassignment Surgery
مقایسه امید و خودپنداره بدنی در افراد ترانس سکچوالیسم با و بدون عمل جراحی تغییر جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication Errors in Nurses of Imam Khomeini Hospital of Saghez and its Related Factors
خطاهای دارویی در پرستاران بیمارستان امام خمینی سقز و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Perfectionism, Cognitive Emotion Regulation Strategies and Sleep Quality in Predicting Nursing Students’ Eating Disorder
نقش کمال‌گرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کیفیت خواب در پیش‌بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2018-5)


Evaluation of the Relationship Between Self-efficacy and Quality of Life in Mothers With Preterm Infants in Kamali Hospital of Karaj, Iran, 2015
بررسی رابطه خودکارآمدی و کیفیت زندگی مادران دارای نوزاد نارس در بیمارستان کمالی کرج درسال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Hypertension and Restless Legs Syndrome in Patients with Cardiovascular Disease
بررسی ارتباط بین فشار خون بالا و سندرم پاهای بیقرار در بیماران قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Level of Illness Perception and its Relationship with Adherence to the Medical Regimen in the Elderly with Hypertension
درک از بیماری و ارتباط آن با پایبندی به رژیم درمانی در سالمندان مبتلا به فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sport Activities on the Quality of Life, Mental Health, and Depression of the Individuals with Disabilities
بررسی اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان کیفیت زندگی، سلامت روانی و افسردگی معلولان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency and Causes of Infants Mortality in the Neonatal Intensive Care Unit at Fatemieh Hospital of Hamadan, Iran, 2015
بررسی فراوانی و علل مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه همدان، سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Valerian on Sleep Quality in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی اثر والرین بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Dialectic Behavioral Therapy - Family and child Skills Training (DBT-FST) on Impulsivity and quality of life in girls with self-harm behaviors
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده و فرزند بر تکانشگری و کیفیت زندگی دختران دارای رفتارهای خودجرحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Expected and Perceived Service Quality by Geriatric Patients and Medical Staff of NAJA Hospitals
کیفیت خدمات مورد انتظار و کیفیت خدمات درک شده از سوی سالمندان بستری و کارکنان بیمارستان‌های ناجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2018-2)


The Relationship between General Health and Quality of Work Life of Nurses Working in Zahedan Teaching Hospitals
بررسی ارتباط سلامت عمومی با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Depression, Anxiety and Stress in Familial Observers of Patients with Dementia Based on Family Performance
پیش بینی تغییرات افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به دمانس بر اساس عملکرد خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Happiness Training Program Based on Fordyce Cognitive Behavioral Theory on Quality of Life and Ability to Tolerate Disorders of Women with Physical-Motor Disabilities
اثربخشی برنامه آموزش شادکامی مبتنی بر نظریه شناختی - رفتاری فوردایس بر کیفیت زندگی و توانایی تحمل آشفتگی زنان مبتلا به معلولیت جسمی - حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress and Related Factors among Staff of the Operation Room in Bandar Abbas
استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل اتاق عمل شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Digital Flow Meter for Oxygen Setting in Patients with Respiratory Diseases
طراحی فلومتر دیجیتال برای تنظیم خودکار و دستی اکسیژن مورد نیاز برای بیماران تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Preoperative Training on Preoperative Anxiety in Patients with Brain Tumors under Stereotaxic Biopsy
بررسی تأثیر آموزش قبل از عمل روی اضطراب بیماران مبتلا به تومورهای مغزی تحت نمونه برداری استریوتاکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Attachment Styles with Marital Satisfaction among Nurses
همبستگی سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در پرستاران زن شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work and Family Roles Among Women Nurses
فرآیند ایفای نقشهای کاری و خانوادگی در زنان پرستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-11)


Comparing the Effects of Education of the First Phase of Cardiac Rehabilitation on Self-efficacy of Men and Women after Heart Surgery: A Clinical Trial Study
مقایسه تأثیر آموزش فاز یک بازتوانی قلبی برخودکارآمدی مردان و زنان پس از جراحی قلب: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Water Resistance Combined Training on Balance and Fall Risk in Elderly Women over 60 Years in Tehran
تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی مقاومتی جامع در آب بر تعادل و خطر افتادن زنان سالمند بالای 60 سال شهرستان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Self-concept and Quality of Life between Residential and Non-residential Elderlies of Nursing Homes in Tehran
مقایسه خودپنداره و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیر مقیم آسایشگاه‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nursing Intervention Education on Self-care Behaviors in Patients with High Blood Pressure Referred to Healthcare Centers in Kermanshah Province
بررسی تأثیر مداخلات پرستاری بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالای مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Risk Assessment of Musculoskeletal Disorders Using the Quick Exposure Check Technique among the Nurses
ارزیابی ارگونومیکی احتمال ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی به روش ارزیابی سریع مواجهه در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Touch in Patients with Migraine Headaches: A Content Analysis Study
لمس درمانی در بیماران با سردردهای میگرنی: مطالعه تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge and Attitude towards Organ Donation among the Residents of Sanandaj City, Iran
بررسی دانش و نگرش مردم سنندج در رابطه با اهدای عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-9)


Effect of the Community Re-entry Program on Medication Adherence in Patients with Bipolar Disorder Type I
بررسی تأثیر برنامه توانبخشی بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختلال دوقطبی نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between physical activity, social support and Fatigue Severity of eldry Ilam in 2016
بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی، حمایت اجتماعی و خستگی سالمندان شهر ایلام در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Simple Balance Training Program on Fall Prevention in the Elderly Women Hospitalized in Razi Psychiatric Hospital, Tehran
تأثیر تمرینات تعادل ساده بر پیشگیری از خطر سقوط زنان سالمند بستری در مرکز روانپزشکی رازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Gender-based Study of Proprioception in the Lower Limbs of Patients with Multiple Sclerosis
بررسی وضعیت حس عمقی اندام تحتانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بر اساس جنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-management Training on Self-efficacy of Elderly Patients with Knee Osteoarthritis
تأثیر برنامه آموزش خودمدیریتی بر خودکارآمدی سالمندان مبتلا به استوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Community Re-entry Program (CRP) and Conventional Psychotherapy Programs on Symptoms Severity and Communication and Interaction skills of Persons With Severe Mental Disorders
بررسی مقایسه ایی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع و برنامه‌های روان درمانی سنتی بر شدت علائم و مهارتهای ارتباطی و تعاملی بیماران روانی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Persian version of Heartland Forgiveness Scale in Elderly
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس بخشودگی هارتلند در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Coagulation Factors of Male Nursing in Nursing Home
اثر تمرین هوازی بر عوامل انعقادی مردان تحت پرستاری در خانه سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2017-6)


Investigating the Relationship of the Components of Hardiness with the Aspects of Burnout in Caretakers of People with Physical, Mental and Multiple Retardation from the Welfare Center of Isfahan City in 2014
رابطه مؤلفه‌های سخت رویی با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین مبتلایان به معلولیت‌های جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Association between Hypertension and Restless Legs Syndrome in Elderlies of Saqqez City in 2016
بررسی ارتباط پرفشاری خون با سندرم پاهای بیقرار در سالمندان شهر سقز در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aquatic Therapy on the Balance and Hamstring Flexibility in Females with Chronic Low Back Pain
اثر حرکت درمانی در آب بر تعادل و انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ در زنان مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight-week Selected Hatha Yoga Exercises on Auditory and Visual Reaction Time of Middle-aged Females
تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب هاتا یوگا بر زمان واکنش دیداری و شنیداری زنان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Frenkel's Training With and Without Suit Therapy on Fatigue and Balance of Multiple Sclerosis Patients
تأثیر تمرینات فرانکل با و بدون لباس فضایی بر خستگی و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Instilling Hope and Active Listening Program on Mental Health of Elderly Residents of Kahrizak Nursing Home, During Year 2015
بررسی تأثیر برنامه القای امید و گوش دادن فعال بر سلامت روان سالمندان بستری درآسایشگاه خیریه کهریزک 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Costs and Length of Stay of Elderly and Middle-Aged Patients Hospitalized in Tehran's Milad Hospital during Year 2012
بررسی مقایسه‌ای هزینه‌ها و مدت اقامت بیماران سالمند و میانسال بستری در بیمارستان میلاد تهران سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concurrent Aerobic–Resistance Exercise Training on Estrogen Level and Glucose Homeostasis of Menopausal Females with Blood Glucose Impairment
تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی همزمان برمیزان استروژن و هموستاز گلوکز زنان یائسه مبتلا به اختلال گلوکز خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-2)


The Effectiveness of Neuropsychological Rehabilitation Treatment on the Performance of Problem Solving in Patients With Math Learning Disabilities
تأثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل مساله در افراد مبتلا اختلال یادگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Family Centered Care on Depression, Anxiety and Stress of Family Caregivers of Patients Undergoing Open Heart Surgery
بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبت خانواده محور بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی بیماران جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders and Their Relationship With Burnout Among Nurses; A Descriptive Analytical Study
اختلالات عضلانی اسکلتی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه توصیفی تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Social Participation Level Between Older Adults With Assistive Mobility Devices and Those Without These Devices
مقایسه مشارکت اجتماعی سالمندان وابسته و مستقل شهر ایلام در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Exercise Therapy Methods on Cardiometabolic Health of Overweight Middle-Aged Females With Diabetes Mellitus
تأثیر دو شیوه تمرین درمانی بر سلامت قلبی متابولیکی زنان میان‌سال دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Life of Breast Cancer Patients Receiving Palliative and Supportive Care
تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان دریافت کننده خدمات حمایتی و تسکینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Personalized Comprehensive Rehabilitation Training on Static and Dynamic Balance in Women with Multiple Sclerosis with Different Disability Levels
تأثیر تمرینات توانبخشی ورزشی جامع شخصی سازی شده بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجات مختلف ناتوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Quality of Life in Patients with Spinal Cord Injury Following the Bam Earthquake in 2003
بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله سال 1382 شهرستان بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-12)


The Relationship Between Mental Health and Organizational Commitment in Nurses Working at Hospitals Affiliated With Isfahan University of Medical Sciences
بررسی رابطه سلامت روان با تعهدسازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship Between Individual-Social Characteristics of Patients in Vegetative State and Psychological Symptoms in Family Caregivers
بررسی ارتباط بین مشخصات فردی-اجتماعی بیماران دچار زندگی نباتی با نشانه‌های روانی در مراقبین خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise Training on Aerobic-Fitness and Self-Esteem of Nurses
بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزش هوازی بر آمادگی هوازی و عزت نفس پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Jaw Relaxation on Anxiety of Patients with Myocardial Infarction
تأثیر آرام سازی فک بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of “Kozloff Parental Training Program” on Expressed Emotion and Burden Among Mothers With Autistic Child
اثربخشی برنامه آموزش والدین کازلوف بر ابراز هیجان و بار روانی مادران دارای کودک اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Reduction Intervention Effect on Elderly People in Earthquake Disaster Preparedness Subscales Communication, During Earthquake as Well as in Post-earthquake Recovery
تأثیر اقدامات مداخل‌هایی کاهش خطر بر آمادگی‌های ارتباطی، حین پاسخ به بحران زلزله و ریکاوری بعد از وقوع زلزله در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Personalized Comprehensive Rehabilitation Program Based on Different Disability Levels on Physical Fitness, Fatigue and Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
تأثیر تمرینات توانبخشی ورزشی شخصی سازی شده براساس سطوح مختلف ناتوانی بر آمادگی جسمانی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Spiritual Care on Spiritual Health of Elderly Residents of Kahrizak Nursing Home
بررسی تأثیر مراقبت معنوی بر سلامت معنوی سالمندان بستری درآسایشگاه خیریه کهریزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-8)


The Effect of Religious-Spiritual Care on Stress Post Surgery Coronary Artery Bypass Graft Patients
تأثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر استرس بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Slow Stroke Back Massage on Elderlies With Multiple Sclerosis in Kahrizak Charity Foundation in 2014
بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر خستگی سالمندان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مقیم در آسایشگاه کهریزک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Kataria Group Laughter Therapy and Physical Activity on Hope and Meaningfulness in Life among Elderlies in Tehran
اثر بخشی خنده درمانی کاتاریا و فعالیت های فیزیکی بر امید و معناجویی در سالمندان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life Among Elderlies With Diabetes
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aromatherapy With Lemon Essential Oil on Anxiety after Orthopedic Surgery
تأثیر رایحه درمانی با اسانس لیموترش بر اضطراب بعد از عمل جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Patient Transfer Method Training on Its Performance among Nursing Personnel
تاثیر آموزش روش صحیح جابجایی بیمار بر اجرای این روش درکارکنان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Effleurage Massage Duration on Sleep Quality Improvement
تاثیر افزایش مدت زمان ماساژ به روش افلوراژ، در بهبود کیفیت خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Depression, Stress and Indicators of Pain in Women with Chronic Pain
اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر میزان علائم افسردگی، استرس و شاخص های درد در زنان مبتلا به درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-6)


The effectiveness of neuropsychological rehabilitation on reading speed, accuracy of reading and reading comprehension in students with Dyslexia
اثربخشی درمان نوروسایکولوژیکی بر سرعت،صحت و درک خواندن در دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of foot and toenail care protocol on rate of foot and toenail problems of non diabetic older adults
تأثیر کاربرد پروتکل مراقبت از پا بر میزان مشکلات شایع پا و ناخن سالمندان غیر دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pilates training on the quality of life in polycystic ovary syndrome women
تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resiliency skills training on attitude toward substance abuse in secondary school students of Khorramabad
بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic interval training on endothelial vasculature function in type 2 diabetes patient
تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی نیتریک اکساید، عملکرد سلولهای اندوتلیال عروقی و پیامدهای ثانویه در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the association between Restless Leg Syndrome and depression in elderly
بررسی ارتباط بین سندرم پاهای بی‌قرار و افسردگی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the effect of two different local cooling methods on knee joint position sense
مقایسه اثر دو روش سرمادهی موضعی بر حس وضعیت مفصل زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lumbar care (based on Back School program) on Nursing Staffs’ low back pain
تأثیر آموزش مراقبت از کمر به روش Back School بر میزان کمردرد پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-1)


A review of the effective factors on physical rehabilitation of stroke patients
مروری بر عوامل مؤثر در بازتوانی جسمی بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of partnership caring model on quality of life of adolescents with major thalassemia
تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The predisposing factors for drug abuse in viewpoints of referrers to Addiction Treatment Centers in Kermanshah
علل گرایش به مصرف مواد از دیدگاه مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of “Tai Chi Chuan” on Depression in elderly women
تأثیر ورزش تای چی چوآن بر میزان افسردگی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Health Promoting Life style in rotating shift work vs fixed shift work Nurses
بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در پرستاران نوبت‌کاری و غیر نوبت‌کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acupressure on knee pain and stiffness intensity in elderly patients with osteoarthritis: a randomized clinical trial
تأثیر فشاردرمانی بر شدت درد و سفتی زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of grandmother's emotional empowerment on anxiety in primiparous mothers of hospitalized infants
تأثیر توانمندسازی هیجانی مادربزرگ‌ها بر اضطراب مادران نخست‌زا با نوزاد بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise program on musculoskeletal pain intensity in paraplegic Spinal Cord Injury patients
تأثیر برنامه ورزشی بر شدت درد اسکلتی - عضلانی بیماران ضایعات نخاعی پاراپلژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-10)


The Effect of Mindfulness Cognitive Therapy on Pathological Worry and Anxiety Symptoms in Students with Generalized Anxiety Disorder
تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نگرانی آسیب شناختی و علائم اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing effects of two alternating order combination exercises (strength and endurance) on Blood pressure, Catecholamine's and Body composition in Overweight Postmenopausal Women
مقایسه دو شیوه تمرین ترکیبی بر فشارخون، کاتکولامین‌ها و ترکیب بدن زنان یائسه دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of emotion regulation strategies for aggression control based on gross model in substance abusers
بررسی تاثیر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس بر میزان پرخاشگری در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Fear of falling and Activity Limitations among Seniors of Ghaem Shahr City in 2013
بررسی ارتباط ترس از سقوط با محدودیت های حرکتی در سالمندان شهر قائمشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nursing consultation on satisfaction of patients' families at the Cardiac Surgery Intensive Care Units
بررسی تأثیر مشاوره پرستاری بر رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of effect of conventional exercise and locomotor exercise with body weight support (LTBWS) on motor function and body composition in incomplete paraplegic persons
مقایسه تاثیر تمرین رایج و تمرین لوکوموتور با حمایت وزن (LTBWS) بر ترکیب بدن و عملکرد حرکتی افراد پاراپلژی ناقص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health status of mothers of children with special needs
بررسی سلامت عمومی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Stressful Incident Debriefing on Moral Distress of Nurses
بررسی تأثیر بازگویی واقعه استرس زا بر تنیدگی اخلاقی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2015-6)


Comparison of drug therapy with exersice program on body composition and cardio-pulmonary fitness in patients with nonalcoholic fatty liver disease
مقایسه تاثیر دارودرمانی با یک دوره تمرینات ورزشی بر ترکیب بدنی و آمادگی قلبی- تنفسی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting quality of life and happiness based on attachment style
پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر مبنای سبک های دلبستگی در زوجین متاهل شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of collaborative care model on sleep quality of patients' undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery.
تاثیر کاربرد مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Marital Satisfaction and General Health among breast cancer patients with breast evacuation, breast keeping and Cancer free women in Tehran
مقایسه رضایت زناشویی و سلامت عمومی بین مبتلایان سرطانی با تخلیه پستان، حفظ پستان و افراد عادی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of closed kinetic chain exercises on the static and dynamic balance of Stroke patients
تاثیر تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر تعادل ایستا و پویای بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mental Health and Quality of Life in patients with heart failure
ارتباط بین کیفیت زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between obstructive sleep apnea and high blood Pressure in elders
بررسی ارتباط بین وقفه‌های تنفسی خواب و فشارخون در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of self - management program on knee pain among older adult with osteoarthritis referred to orthopedic clinics in 1393
تأثیر برنامه آموزش خودمدیریتی بر درد بیماران سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه‌کننده به درمانگاه ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2015-5)


Tele nursing care in chronic patients/a systematic review
پرستاری از راه دور در مراقبت بیماری‌های مزمن: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the psychological well-being of parents of anger bullies, victims and normal students in the city of Tabriz
مقایسه بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان قلدر خشمگین با بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان قربانی قلدری و کودکان عادی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of life meaning and hopefulness between spinal cord injuries, blinds, and healthy people in Kerman-Iran
مقایسه‌ی معنای زندگی و امیدواری در معلولین ضایعه نخاعی، نابینا و افراد غیر معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between attachment styles with Sensation seeking in high school students in the city of Isfahan
رابطه سبک‌های دلبستگی با هیجان خواهی در دختران دبیرستانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of cunctation-based cognitive-behavioral intervention on Secondary school students' self-esteem, Educational performance and procrastination
اثربخشی مداخله شناختی ـ رفتاری مبتنی بر تعلل بر عزت‌نفس، عملکرد و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Concurrent Validity of the Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Type 2 Diabetes
تعیین روایی ملاک مقیاس تبعیت از رژیم دارویی موریسکی در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive performances in patients with multiple sclerosis with healthy people
مقایسه ی عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و همتایان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of elderly cardiac patient's ability to receiving their needed social support
بررسی توانمندی سالمندان با بیماری‌های قلبی و عروقی در دریافت حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-2)


Components of information behavior in patients with cardiovascular disease participated in cardiac rehabilitation program
مؤلفه‌های رفتار اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی شرکت‌کننده در برنامه توانبخشی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of physical and mental dimensions of health-related quality of life in addicts and healthy people
مقایسه ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد معتاد و همتایان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of cognitive wellbeing, social acceptance and adaptation among Internet non-addicted and addicted high school girls
مقایسه بهزیستی روان شناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی بین دختران دانش‌آموز غیر معتاد و معتاد به اینترنت در دبیرستان‌های اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The compersion of psychlogical capital and quality of life between mothers of healthy and handicaped children
مقایسه سرمایه روان‌شناختی و سلامت جسمانی و روانی مادران کودکان بهنجار با مادران کودکان معلول مراکز توانبخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cold therapy for the management of pain associated with deep breathing and coughing in patients undergoing open heart surgery in RAJAI cardiovascular hospital
بررسی تأثیر سرمادرمانی بر کنترل درد مرتبط با تنفس عمیق و سرفه در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بیمارستان شهید رجایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on treating the adolescents with post-traumatic stress disorder after road accidents in the province of Isfahan
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درمان نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب ناشی از سوانح رانندگی در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of empowering family caregivers of brain damaged patients base on problem solving by telephone follow-ups on knowledge, attitude and skills of caregiving
تأثیر توانمندسازی بر اساس روش حل مسئله و با پیگیری تلفنی بر آمادگی جهت ترخیص مراقبین خانوادگی بیماران صدمات مغزی وآگاهی، نگرش و مهارت مراقبتی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Application of Continuous Care Model on Quality of Life and Prevention of Complications in Coronary Artery Bypass Graft Surgery Patients
تأثیر اجرای الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارض بعد از عمل در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-10)


Rehabilitation needs of patients with physical disabilities due to traffic accidents for returning to the community: a qualitative study
نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی برای بازگشت به جامعه: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing viewpoint of patients with coronary artery bypass graft surgery and cardiac rehabilitation specialists about barriers and facilitators of attending to cardiac rehabilitation programs
مقایسه دیدگاه بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر و کارشناسان توانبخشی قلبی در مورد موانع و تسهیل کننده های شرکت در برنامه بازتوانی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of religious-spiritual care on anxiety post surgery coronary artery bypass graft patients
تأثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر اضطراب بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an aerobic training program on physical self-concept and self-esteem of nurses
بررسی اثربخشی یک دوره تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی و عزت نفس پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392
مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم‌بینایان با افراد سالم در مؤسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and its associated factors in primary family caregivers of children with physical disabilities under supervision of welfare organization Iran- Ilam
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین اصلی عضو خانواده‌های کودکان مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hope based group therapy approach on the severity of depression in multiple sclerosis patients
تاثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Multi - Sensory Stimulation on memory in Nursing home residents in Ahvaz.
بررسی تأثیر تحریکات چند حسی بر بهره حافظه سالمندان ساکن خانه‌های سالمندان شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles